Algemene voorwaarden

190408 vuurAlgemene Voorwaarden

Algemene Bezoekers-/Deelnemersvoorwaarden Brandweermuseum Hellevoetsluis

Kamer van Koophandel: 83442111

Inhoud

 Algemene Voorwaarden
1. Toepasbaarheid
2. Verkoop Toegangsbewijzen, aanbiedingen en prijzen
3. Verblijf in het Museumcomplex deelname aan een activiteit
4. Aansprakelijkheid van het Museum
5. Klachten en reclame
6. Gevonden voorwerpen
7. Overige voorwaarden
8. Toepasselijk recht
9. Ter inzagenlegging
10. Huisregels
11. Huur en algemene voorwaarden

1. Toepasbaarheid

1.1. In deze algemene bezoekers-/deelnemersvoorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis:

Aanbieding: Iedere aanbieding van het museum voor de levering van producten, inclusief, maar daartoe niet beperkt informatie betreffende de producten, waaronder prijsopgaven en mededelingen.

Bezoeker: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een Overeenkomst sluit met het Museum met als doel het Museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of aldaar een activiteit bij te wonen die door het museum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Algemene bezoekers-/deelnemersvoorwaarden:

Deze algemene bezoekers-/deelnemersvoorwaarden.

Deelnemer:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst sluit met het museum met als doel deel te nemen aan een bijzondere activiteit (zoals o.a. boottochten, stadswandelingen of excursies in andere vorm, lezingen), al dan niet binnen de reguliere openingstijden van het museumcomplex en al dan niet binnen dat complex, door het museum georganiseerd voor de deelnemer respectievelijk groep van deelnemers.

Huisregels:

Een zeer verkorte versie van een aantal van de in deze algemene bezoekers- /deelnemersvoorwaarden opgenomen bepalingen waaraan de bezoeker/deelnemer zich dient te houden en waarbij (nogmaals) op de toepasselijkheid van de volledige voorwaarden wordt gewezen

1.2 Museum:

Brandweermuseum Hellevoetsluis, is gevestigd aan de Industriehaven 8, 3221 AD Hellevoetsluis., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83442111.

Museumcomplex:

Het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het museum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen/expositieruimten, vergaderkamers, koffiekamer/restaurant, terras, overige buitenruimte(n), depot en dependances.

Overeenkomst:

Een overeenkomst voor de levering van producten door het museum aan de bezoeker/deelnemer inclusief de toepasselijkheid van deze algemene bezoekers-/deelnemersvoorwaarden.

Product(en):

Elk product of alle producten, iedere dienst of diensten en/of een gedeelte of gedeeltes daarvan, die het museum aanbiedt, verkoopt, verricht of levert aan de bezoeker/deelnemer of heeft aangeboden, verkocht, verricht of geleverd.

Toegangsbewijs:

Het bewijs, in de vorm van een door het museum uitgegeven toegangskaart, dat een overeenkomst is gesloten op grond waarvan het museum aan de bezoeker toegang verleent tot het museumcomplex respectievelijk aan de deelnemer toegang verleent tot een specifieke bijzondere activiteit en de bezoeker/deelnemer daarvoor heeft betaald. Door een derde afgegeven toegangsbewijzen zijn uitsluitend rechtsgeldig indien de betreffende derde daartoe op grond van een met het museum gesloten overeenkomst is gerechtigd en afgifte is geschied met inachtneming van de in die overeenkomst aan een afgifte gestelde voorwaarden

1.2. Deze algemene bezoekers-/deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het museum en een bezoeker/deelnemer.

1.3. Deze algemene bezoekers-/deelnemersvoorwaarden zijn, tenzij deze alsnog worden overeengekomen, niet van toepassing op niet museale activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker/deelnemer, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering e.d.

1.4. Door de bezoeker/deelnemer gehanteerde of van zijn kant voorgestelde afwijkende (algemene) voorwaarden, hetzij in zakelijk verband of anderszins, zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij deze specifiek en schriftelijk door het museum zijn aanvaard.

2. Verkoop Toegangsbewijzen, aanbiedingen en prijzen

2.1. Het museum aanvaardt aansprakelijkheid voor afzonderlijke door haar schriftelijk gedane, of – tot maximaal zes maanden na publicatiedatum- in door haarzelf uitgegeven informatiemateriaal opgenomen, onjuiste prijsopgaven en/of onjuiste informatie met betrekking tot de door het museum aan de bezoeker/deelnemer gestelde voorwaarden voor toelating tot het museumcomplex respectievelijk deelneming aan een bijzonder activiteit. Het museum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

2.2. De bezoeker/deelnemer dient zijn toegangsbewijs voor de gehele duur van zijn bezoek bezoek/deelneming bij zich te dragen en is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart, voucher, of ander document rechtgevende op een door het museum toegekende of geaccepteerde korting op de toegangs-/deelnemingsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen van het museum, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt. Een toegangsbewijs verleent slechts eenmalig recht op toegang/deelneming op de datum waarop het toegangsbewijs wordt afgegeven of op de datum of in de periode die op dat bewijs is vermeld en, voor zover het een toegangsbewijs betreft uitsluitend rechtgevend op een bezoek aan het museumcomplex, binnen de reguliere bezoektijden.

2.3. Indien door de koper/rechthebbende, al dan niet door omstandigheden binnen zijn invloed, van het toegangsbewijs geen gebruik wordt of kan worden gemaakt van het (vooraf) gekochte toegangsbewijs komt dit voor rekening en risico van die koper/rechthebbende en bestaat er geen aanspraak op restitutie, geheel of deels, van de koopprijs en/of enige andere vergoeding. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan nooit worden omgeruild.

2.4. De (potentiële) bezoeker/deelnemer kan de (verdere) toegang tot het museumcomplex een activiteit worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs of het document op basis waarvan afgifte van dit bewijs is en/of korting op de koopprijs daarvan is gevraagd en/of verkregen niet is afgegeven door het museum of een derde die daartoe door museum uitdrukkelijk is gemachtigd met inachtneming van de aan de machtiging gesteld voorwaarden.

2.5. Het museum spant zich in om het museumcomplex en de door haar georganiseerde activiteiten toegankelijk te doen zijn voor gehandicapten. Gelet evenwel op de bestaande beperkingen kan het museum niet instaan voor die toegankelijkheid en of voor de daartoe te treffen voorzieningen/begeleiding tenzij en voor zover daarvoor door het museum een schriftelijke garantie is afgegeven. Gehandicapten, die vanwege het gebruik een rolstoel of anderszins afhankelijk zijn van een begeleider om het museumcomplex te kunnen bezoeken respectievelijk aan een activiteit deel te nemen, kunnen alleen worden toegelaten indien zij door een eigen begeleider worden vergezeld, Aan die begeleider wordt gratis een toegangsbewijs verstrekt.

2.6. Aan kinderen en individuele minderjarigen wordt alleen toegang tot het museumcomplex/een activiteit verleend indien die individuele minderjarigen worden begeleid door een ouder/verzorger of een andere volwassen begeleider. Groepen van jongeren waarvan de gemiddelde leeftijd 18 jaar is of jonger worden alleen toegelaten indien per vijf jongeren minimaal een begeleider aanwezig is van 21 jaar of ouder.

3. Verblijf in het Museumcomplex deelname aan een activiteit

3.1 Gedurende het verblijf in het museumcomplex respectievelijk voor de duur van een activiteit dient de bezoeker/deelnemer zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker/deelnemer is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van het Museum, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. NB: Hieronder vallen ook de instructies voortvloeiend uit de COVID-19. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het Museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker/deelnemer op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker/deelnemer de verdere toegang tot het Museumcomplex/activiteit worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker/deelnemer enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het Toegangsbewijs of eventuele andere door hem gemaakte en/of te maken kosten.

3.2. Ouders/verzorgers van kinderen of begeleiders van individuele minderjarigen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide kinderen/minderjarigen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden. De ouders/verzorgers of begeleiders van individuele of groepen van minderjarigen, dienen er in het bijzonder strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd.

3.3. Het is de bezoeker/deelnemer onder meer verboden om in het museumcomplex respectievelijk tijdens deelneming aan een activiteit:

 • - aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 • andere Bezoekers/Deelnemers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde/getoonde objecten te belemmeren; 
 • andere Bezoekers/Deelnemers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, iPods of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes en of bij bepaalde gelegenheden door het Museum evenwel expliciet worden toegestaan;
 • (huis-)dieren mee te nemen, tenzij en voor zover dat expliciet wordt toegestaan of het (blinden) geleidehonden betreft en deze een Bezoeker/deelnemer met identificatiepas begeleiden;
 • te roken in alle niet publieke open en besloten ruimtes van het Museumcomplex en/of die in het kader van een activiteit worden bezocht en of gebruikt, vervoermiddelen daaronder begrepen, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;
 • etenswaren, dranken of andere consumpties of wettelijk verboden genotsmiddelen mee te nemen of te nuttigen/gebruiken in de niet publieke open en besloten ruimtes van het Museumcomplex en/of die in het kader van een activiteit worden bezocht en of gebruikt, vervoermiddelen daaronder begrepen;
 • gevaarlijke voorwerpen of stoffen bij zich te hebben of te houden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, slag- of steek- of vuurwapens, chemicaliën, vuurwerk e.d., waarvan de bezitters/dragers de toegang tot het museumcomplex/een activiteit (verder) zal worden ontzegd;
 • goederen mee te nemen in het museumcomplex die, naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het museum, een gevaar kunnen opleveren voor beschadiging van o.a. tentoongestelde objecten, vitrines en/of bezoekers zoals, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu’s, grote tassen of rugtassen; deze goederen dienen te worden afgegeven op een door het museum of door de betreffende functionaris aan te wijzen plaats;
 • tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten e.d. aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan;  zich voort te bewegen op rolschaatsen, skateboards, voetsteps en dergelijke;
 • fysieke en visuele afscheidingen te overschrijden.
 • zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken en/of andere consumpties te nuttigen in het restaurant/de horecagelegenheid behorende tot het museumcomplex en/of dat wordt bezocht in het kader van een activiteit.

3.4. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie van het museum zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van het museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker/deelnemer meegevoerde (hand-)bagage. De potentiële bezoeker/deelnemer wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

3.5. Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het museum is het de bezoeker aan het museumcomplex of de deelnemer die in het kader van een activiteit een voor het publiek niet vrij toegankelijke ruimte bezoekt verboden om foto-, video- en/of filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven tenzij dat volgens tekst of pictogrammen in een bepaalde ruimte of ruimten of delen daarvan wel is toegestaan.

3.6. Het Museum kan aan de bezoeker/deelnemer die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het museumcomplex of bij deelneming aan activiteit een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex of aan door het museum georganiseerde activiteiten voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker/deelnemer bij al zijn bezoeken respectievelijk zijn deelneming aan activiteiten onderwerpen aan de maatregel als genoemd in artikel 3.4 van deze algemene bezoekvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekend gemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

3.7. In het museumcomplex zijn duidelijk zichtbaar voor de bezoeker/deelnemer huisregels opgehangen, deze regels zijn ook bij de receptie verkrijgbaar en worden aan deelnemers uitgereikt. De huisregels zijn een neerslag van deze algemene bezoekers- en deelnemersvoorwaarden.

4. Aansprakelijkheid van het museum

4.1. Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex respectievelijk de deelname aan een activiteit is voor eigen rekening en risico van de bezoeker/deelnemer.

4.2. Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker/deelnemer geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker/deelnemer toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen en het bedrag waartoe het museum verzekerd is. De aansprakelijkheid van het museum wordt onder meer uitgesloten voor:

 • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het museum ingeschakelde personen, bedrijven en huurders van (ruimten in) het museumcomplex en de door deze ingeschakelde personen;
 • schade ontstaan ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Museum gegeven instructies, de regels van deze algemene bezoekers en deelnemersvoorwaarden en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen en zorgvuldigheid die de bezoeker/deelnemer in het maatschappelijke verkeer in acht behoren te nemen;
 • (gevolg-)schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers/deelnemers.

4.3. Het museum is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker/deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het museum. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het museum onafhankelijke omstandigheid die, gehele of gedeeltelijke, toegang tot het museumcomplex, tentoonstelling, deelneming aan een activiteit en/of nakoming van een overeenkomst, tijdelijk of blijvend verhindert, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, brand, stroomstoring en andere ernstige storingen, weersomstandigheden verkeersproblemen en het om welke reden dan ook niet functioneren van openbaar vervoer.

4.4. De bezoeker/deelnemer vrijwaart het museum, haar medewerkers en diegenen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst (waaronder begrepen derden die door het museum zijn ingeschakeld) tegen alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van zijn handelen in het museumcomplex respectievelijk gedurende een activiteit. De bezoeker/deelnemer zal alle door het museum of door haar ingeschakelde derden geleden schade en kosten verband houdende met de aansprakelijkheid volledig vergoeden, indien en voor zover deze schade ingevolge deze overeenkomst niet voor rekening komt van het museum.

5. Klachten en reclame

5.1. Het museum spant zich in om de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het museum georganiseerde tentoonstellingen en/of activiteiten. Voorts informeert het museum de potentiële Bezoeker/deelnemer over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of de (her)inrichting van ruimtes. De bezoeker/deelnemer kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

5.2. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het museum te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

 • klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van tentoongestelde objecten en/of decoraties behorende tot het museum respectievelijk het museumcomplex en/of behorende tot of deel uitmakende van in het kader van een activiteit te bezoeken of te bezichtigen gebouw, bouwproject of tentoonstelling;
 • klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten en of niet toegankelijk zijn van het museumcomplex , waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wegens bouw- /herstelwerkzaamheden en/of als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; respectievelijk het, geheel of deels, gesloten en of niet toegankelijk zijn van in het kader van een activiteit te bezoeken/te bezichtigen gebouw, bouwproject;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers/deelnemers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex respectievelijk de in het kader van een activiteit te bezoeken gebouw of bouwproject en of de in het kader van een activiteit te gebruiken/in te zetten zaken, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, geluid-/video-/projectieapparatuur en vervoermiddelen als touringcars en rondvaartboten.

5.3. Klachten en verzoeken tot reclame over de overeenkomst tussen het museum en de bezoeker/deelnemer dienen binnen dertig dagen nadat het bezoek/de activiteit heeft plaatsgevonden, schriftelijk het museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

5.4. De directie van het museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

6. Gevonden voorwerpen

6.1. De door de bezoeker/deelnemer op het museumcomplex gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de receptie van het museum.

6.2. Het museum zal zich inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen worden zes maanden bewaard.

6.3. Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich bij het museum meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

7. Overige voorwaarden

7.1. De toepasselijkheid van deze algemene bezoekers- en deelnemersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het museum.

7.2. Als een bepaling uit de overeenkomst of de algemene bezoekers- en deelnemersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal een dergelijke bepaling zo veel mogelijk worden nagekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene bezoekers- en deelnemersvoorwaarden geldig en van kracht en zal de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen worden door één of meerdere nieuwe bepalingen die de bedoeling en inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk zullen benaderen.

7.3. Het museum mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als zij dit wenselijk acht. Het museum zal garant staan voor de correcte uitvoering van zulke derden alsof zij zelf de overeenkomst uitvoert.

8. Toepasselijk recht

8.1. Op deze algemene bezoekers- en deelnemersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker/deelnemer en het museum is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker/deelnemer bij de overeenkomst en het museum voortvloeien of geschillen die voortvloeien uit de toepassing van deze algemene bezoekers- en deelnemersvoorwaarden, zullen partijen pogen in onderling overleg tot een oplossing te brengen. Indien geen oplossing in onderling overleg kan worden bereikt kan het geschil uitsluitend ter berechting worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement waar het museum haar statutaire zetel heeft.

9. Ter inzagenlegging

9.1. Deze bezoekers- en deelnemersvoorwaarden, waarnaar op het toegangsbewijs wordt verwezen, liggen voor eenieder ter inzage bij de receptie van het museum. Desgewenst wordt een exemplaar aan de bezoeker/deelnemer ter hand gesteld.

10. HUISREGELS

Iedereen die het museum bezoekt respecteert de huisregels.

 • Bezoekers aanvaarden de toepasselijkheid van de algemene bezoekersvoorwaarden, de algemene voorwaarden horeca en de algemene huur- en leveringsvoorwaarden. U kunt deze inzien bij onze receptie.
 • Toegang is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs.
 • U houdt zich aan de openings- en sluitingstijden.
 • Bezoekers melden zich bij de receptie.
 • De instructies van het personeel worden altijd opgevolgd.
 • Het meenemen van tassen groter dan A4-formaat en paraplu’s is niet toegestaan. U kunt gebruik maken van de garderobe of deze in bewaring geven bij de recptie.
 • In de besloten ruimten:
  • wordt niet gerookt
  • worden geen consumpties meegenomen of gebruikt
  • worden geen mobiele telefoons gebruikt
 • zijn huisdieren niet toegestaan.
 • In het museumcomplex is het verboden om:
  • Wettelijk verboden genotsmiddelen tot zich te nemen
  • slag-, steek- of vuurwapens mee te brengen
  • vervuiling, vernieling of geluidsoverlast te veroorzaken.
  • commerciële activiteiten zonder toestemming van de directie uit te oefenen.
 • Bezoekers onthouden zich van elke vorm van discriminatie, racisme of ongewenste intimiteit.
 • U gaat zorgvuldig om met de eigendommen van zowel die van het museum als van de bezoekers.
 • Voor eigen gebruik fotograferen/filmen is toegestaan in overleg met de receptionist(e). In alle andere gevallen alleen met toestemming van de directie. U hindert daarbij niet de andere bezoekers.
 • U bent er zich van bewust dat er cameratoezicht is.
 • U zorgt ervoor dat omwonenden geen hinder ondervinden van uw activiteit / gedrag.
 • Voor het horecagedeelte zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van kracht en gelden bovendien de volgende regels:
  • U hebt gebruik gemaakt van de garderobe op de begane grond.
  • Bij georganiseerde activiteiten betreedt u alleen de toegestane ruimten.
  • Gasten dienen ons museumcomplex zonder lawaai te verlaten.
  • U zorgt ervoor dat andere gebruikers van het horecagedeelte geen hinder ondervinden van het gebruik van een mobiele telefoon.
 • Een gehuurde/gebruikte ruimte van het museum wordt in dezelfde staat achtergelaten als waarin hij is aangetroffen.
 • Wij gebruiken uw adresgegevens alleen voor het bekend maken van eventuele wijzigingen in het programma en om u te attenderen op onze activiteiten.
 • Voor alle vragen over niet genoemde zaken wendt u zich tot de receptie.
 • Wie zich niet houdt aan de huisregels, kan de toegang tot het museum worden ontzegd.

11. HUUR-EN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Reserveren

Een overeenkomst voor een groepsbezoek komt tot stand indien Brandweermuseum Hellevoetsluis, een door de klant ondertekende offerte ter bevestiging van de boeking heeft ontvangen. Met het ondertekenen van de offerte accepteert de klant de algemene huur- en leveringsvoorwaarden die gelden voor de overeenkomst. Een optiedatum voor een boeking is tot twee weken na dagtekening geldig. Zonder een definitieve bevestiging wordt de optiedatum na deze twee weken vrijgegeven voor nieuwe boekingen. Prijzen in door Brandweermuseum Hellevoetsluis uitgebrachte offertes zijn tot drie maanden na dagtekening geldig. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Bezoeken met rondleiding en/of aanvullende diensten kunnen uiterlijk vijf werkdagen van tevoren worden geboekt. Dit i.v.m. het inhuren van een gids, het bestellen van bederfelijke waren voor de catering en / of het regelen van extra personeel. Bezoek Voor gehandicapte bezoekers die zich in een rolstoel voortbewegen en/of afhankelijk zijn van een begeleider bij een bezoek geldt dat per bezoeker één begeleider het museum gratis mag bezoeken. Bij het bezoeken tijdens openingstijd houdt de klant rekening met individuele bezoekers die vrij het museum kunnen bezoeken. Bij het bezoeken houdt de klant zich te allen tijde aan de door Brandweermuseum Hellevoetsluis opgestelde huisregels die bij de receptie verkrijgbaar zijn en duidelijk zichtbaar in het museum zijn opgehangen. Het door de klant aankleden van ruimtes, het gebruik van apparatuur, het inhuren van artiesten, muziek of andere vormen van entertainment tijdens het bezoeken is alleen mogelijk na overleg met, en met toestemming van Brandweermuseum Hellevoetsluis. Een gehuurde/gebruikte ruimte van het museum wordt in dezelfde staat achtergelaten als waarin hij is aangetroffen. Het is bezoekers niet toegestaan meegebrachte dranken en/of etenswaren in Brandweermuseum Hellevoetsluis te nuttigen en/of een externe cateraar in te schakelen zonder voorafgaande toestemming van Brandweermuseum Hellevoetsluis. Brandweermuseum Hellevoetsluis behoudt zich het recht voor ten behoeve van speciale bijeenkomsten en huwelijken bepaalde ruimtes af te sluiten voor bezoekers. Bij boekingen verplicht Brandweermuseum Hellevoetsluis zich tot kennisgeving aan de klant over de afgesloten ruimtes. Bezoeken buiten openingstijden en exclusief gebruik voor bezoeken buiten de openingstijden van het museum of exclusief gebruik van een ruimte worden locatiekosten per uur, afgerond op halve uren in rekening gebracht tot de laatste persoon van de groep het pand verlaten heeft. De som van deze kosten is afhankelijk van het aantal personen en het gebruik van de ruimte. Prijzen op aanvraag. Annuleringen/wijzigingen door Brandweermuseum Hellevoetsluis. Brandweermuseum Hellevoetsluis behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma van een bezoek aan te brengen indien hiervoor dringende redenen bestaan. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de bedrijfsvoering van Brandweermuseum Hellevoetsluis zijn gelegen, door Brandweermuseum Hellevoetsluis wordt besloten het programma te annuleren en/of te wijzigen, verplicht Brandweermuseum Hellevoetsluis zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant. Bij annulering door Brandweermuseum Hellevoetsluis om dringende redenen verplicht Brandweermuseum Hellevoetsluis zich tot onmiddellijke terugbetaling van de al geheel of gedeeltelijk betaalde som.

Wijzigingen door de klant

Wijzigingen in de boeking worden uiterlijk vijf werkdagen van tevoren schriftelijk, per fax of email doorgegeven aan Brandweermuseum Hellevoetsluis. Werkdagen zijn dinsdag en woensdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Brandweermuseum Hellevoetsluis zal laten weten of wijzigingen mogelijk zijn. Als dit niet mogelijk is, zal de reden aan de klant gemeld worden. Indien geen schriftelijke wijziging is ontvangen door Brandweermuseum Hellevoetsluis en het aantal deelnemers van een bezoek hoger is dan overeengekomen, worden kosten voor entree en eventuele kosten voor aanvullende producten/diensten in rekening gebracht bij de klant. Indien het aantal deelnemers van de groep lager is dan overeengekomen, worden de kosten voor het overeengekomen aantal deelnemers in rekening gebracht. Annuleringen door de klant Brandweermuseum Hellevoetsluis accepteert alleen annuleringen door de klant indien deze schriftelijk en voorzien van datum aan Brandweermuseum Hellevoetsluis worden doorgegeven. Indien een boeking door de klant wordt geannuleerd, worden per boeking de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
a. Bij annulering op de dag van bedoeld tijdstip 100% van de begrote kosten
b. Bij annulering binnen vijf werkdagen vóór bedoeld tijdstip moeten alle begrote kosten die Brandweermuseum Hellevoetsluis naar derden heeft gemaakt, catering, gids, locatietarief, worden vergoed en ook 50%van de begrote entreekosten
c. Bij annulering meer dan vijf werkdagen vóór bedoeld tijdstip worden geen kosten voor entree museum in rekening gebracht.
Door het museum gemaakte kosten voor catering, gids, locatietarief, afspraken met (ingehuurde derden) e.d. worden wel in rekening gebracht bij de klant, indien het museum daaraan gebonden is.

Betaling

Eén maand voor het bezoek doet de klant op het bankrekeningnummer van het museum een aanbetaling van minimaal 50% van het offertebedrag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant betaalt contant, met pin of op rekening. Betalingen op rekening worden binnen 14 dagen na de factuurdatum door de klant voldaan. Een aanbetaling kan contant, met pin of per bank met vermelding van reserveringsdatum en naam worden gedaan. Aan het eind van het bezoek wordt de klant in staat gesteld het aantal van de door de klant gebruikte consumpties en/of etenswaren te controleren en voor akkoord te ondertekenen. Mocht de klant hier geen gebruik van maken dan ontvangt de klant een nota volgens de turflijst. In de overeenkomst kan de klant aangeven welke consumpties worden uitgesloten. Administratiekosten Bij bezoeken op rekening onder € 500,00 kan € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij een bezoek boven € 500,00 zijn geen administratiekosten van toepassing. Bij niet tijdige betaling van rekeningen kan het museum administratiekosten en rente berekenen. Algemeen voorbehoud Brandweermuseum Hellevoetsluis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor afwijkende informatie in folders en ander voorlichtingsmateriaal uitgegeven door derden.

Klachten

Klachten over medewerkers, diensten en /of producten van Brandweermuseum Hellevoetsluis worden door de klant meteen bij een medewerker van Brandweermuseum Hellevoetsluis ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, wordt deze door de klant uiterlijk binnen 30 dagen schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij Brandweermuseum Hellevoetsluis. Brandweermuseum Hellevoetsluis verplicht zich de klacht binnen 30 dagen na indiening af te handelen. Aansprakelijkheid Brandweermuseum Hellevoetsluis hanteert de regels zoals opgenomen in de algemene bezoekers- /deelnemersvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar. Brandweermuseum Hellevoetsluis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant al gemaakte kosten van welke aard dan ook, indien een overeengekomen bezoek aan Brandweermuseum Hellevoetsluis niet kan doorgaan. Alle prijzen in door het museum uitgegeven brochures zijn aan tussentijdse wijzigingen onderhevig en gelden pas na een schriftelijke overeenkomst met de klant. Brandweermuseum Hellevoetsluis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet doorgaan van een bezoek indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip op de overeengekomen plaats aanwezig is. In dit geval zijn de annuleringsbepalingen van toepassing. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien de klant in gebreke is, vergoedt hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Brandweermuseum Hellevoetsluis maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Brandweermuseum Hellevoetsluis bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube, Twitter en LinkedInn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Brandweermuseum Hellevoetsluis verwerkt is de privacyverklaring van Brandweermuseum Hellevoetsluis van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in 2022. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.

Sponsoren van ons museum

 U kunt hier ook bij komen te staan, steun ons, klik op logo voor meer info

 Flash Logo RGB  nieuw gb logo Logo advertentie MP Safety OfficeLogomat  sfs 

Adres

Brandweermuseum Hellevoetsluis
Industriehaven 8
3221 AD Hellevoetsluis
51°49'30.3"N 4°07'47.5"E

Privacybeleid

Vrijwilliger Login

Een vraag?

Wij staan klaar voor al uw vragen! Bel ons op +31 (0)181 314479 op de werkdag van de vrijwilligers elke dinsdag, of mail ons op info@brwmh.nl

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.